Luni, 24 Iunie 2024

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Ordin 1091

ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006

privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

EMITENT:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 13 septembrie 2006

 

 

Având în vedere prevederile art. 102 alin. (3) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenta medicală de urgenta şi de prim ajutor calificat" din <LLNK 1200695 10 2010 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. EN. 3.849/2006,

în temeiul prevederilor <LLNK 12006862 20 3010 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

 

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

 

ART. 1

În înţelesul prezentului ordin, termenii şi notiunile folosite au următoarele semnificatii:

1. pacient critic - pacient cu funcţiile vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea complicatii ireversibile necesitand investigaţii, intervenţii şi/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipa complexa, pluridisciplinara, într-o clinica sau secţie de terapie intensiva generală sau specializată;

2. transfer interclinic - transferul unui pacient între doua unităţi sanitare, din care unitatea sanitară care primeşte pacientul este de un nivel de competenta şi/sau dotare mai mare decât unitatea sanitară care trimite pacientul;

3. spital sau unitate sanitară trimitatoare - oricare unitate sanitară cu paturi al carei personal medical decide transferul unui pacient către o alta unitate sanitară cu paturi în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de grad mai înalt de complexitate decât cele care sunt asigurate în acea unitate din cauza lipsei de competenta şi/sau dotare necesară;

4. spital sau unitate sanitară primitoare - spital regional, spital judeţean sau o clinica universitară care poate asigura ingrijirile complexe şi complete unui pacient transferat pentru o anumită patologie;

5. medic responsabil de organizarea transferului - medic care răspunde, prin funcţia şi competenta pe care le deţine, de organizarea transferului la nivelul unităţii care solicita transferul sau la nivelul unităţii primitoare;

6. acord de colaborare - acord care se semnează între unităţile potenţial trimitatoare şi unităţile potenţial primitoare, prin care se stabilesc regulile de transfer, procedurile de lucru şi datele de contact în vederea aplicării prevederilor acestui ordin;

7. pacient critic internat - pacient critic pentru care s-au completat şi înregistrat actele de internare într-o unitate sanitară cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind preluată de o secţie sau clinica din cadrul spitalului sau unităţii sanitare;

8. pacient critic neinternat - pacient critic pentru care nu s-au înregistrat actele de internare, aflându-se în unitatea de primiri urgente sau compartimentul de primiri urgente al unităţii sanitare respective, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind a medicului din cadrul unităţii de primiri urgente, al compartimentului de primiri urgente sau, în lipsa unei structuri de primire a urgentelor cu personal propriu, a medicului care asigura garda de urgenta în unitatea sanitară respectiva;

9. serviciul care efectuează transferul - serviciul care efectuează transferul cu mijloacele aflate în dotare şi personal propriu sau serviciul care asigura personalul de transfer, utilizând mijloacele puse la dispoziţie de un serviciu de urgenta prespitaliceasca sau de o alta instituţie care deţine mijloacele necesare;

10. unitate de terapie intensiva mobila - o ambulanta tip C dotată complet cu echipamentele, medicamentele şi materialele necesare acordării ingrijirilor la nivel de terapie intensiva de către personal competent şi experimentat în domeniu;

11. echipaj de urgenta - echipaj de asistenta medicală de urgenta prespitaliceasca condus de un medic sau, după caz, de un asistent medical cu pregătire specifica, care deţine în dotare echipamentele, materialele şi medicamentele necesare îngrijirii corecte, pe durata transferului unui pacient critic, în condiţiile minime necesare de siguranta, precum şi competentele şi experienta necesare îngrijirii pe durata transferului pacientului respectiv;

12. persoanele responsabile de evaluarea pacientilor şi organizarea transferului - persoanele din ambele unităţi sanitare, unitatea trimitatoare şi unitatea primitoare, precum şi persoanele din alte instituţii implicate în organizarea transferului interclinic şi efectuarea acestuia. Aceste persoane sunt desemnate, în prealabil, de conducerile unităţilor implicate după funcţiile şi competentele necesare organizării unui transfer interclinic al unui pacient critic. Persoane care deţin funcţiile şi competentele necesare organizării transferului se afla în permanenta în spital [de exemplu: medic şef de garda din cadrul unităţii de primire a urgentelor (UPU), chirurg de garda, internist de garda etc.], ele neputând fi limitate la persoane cu funcţii unice (şef de secţie, director de spital etc.);

13. pacient critic netransportabil - pacientul aflat în stop cardiorespirator sau pacientul care se afla într-o stare critica care necesita investigare, intervenţie imediata cu scopul salvării vieţii şi/sau îngrijiri complexe într-o secţie de terapie intensiva, fără de care nu va supravietui sau va suferi complicatii ireversibile, cu condiţia ca unitatea sanitară în care se afla sa aibă posibilitatea din punct de vedere al resurselor tehnico-materiale, precum şi al resurselor umane de a acorda ingrijirile necesare. Dacă transportul unui pacient critic către o alta unitate reprezintă unica sansa de diagnosticare şi/sau rezolvare definitiva în vederea salvării vieţii acestuia, pacientul este considerat transportabil indiferent de starea acestuia şi riscurile posibil a aparea pe durata transportului, cu condiţia asigurării condiţiilor adecvate de transport din punct de vedere tehnic, precum şi din punct de vedere al resurselor umane necesare.

ART. 2

Se aproba protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic, prevăzute în anexa nr. I.

ART. 3

Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic sunt aplicabile în cazul transferului unui pacient critic între doua unităţi sanitare, când transferul are loc către o unitate cu capacitate terapeutică mai mare decât unitatea care solicita transferul.

ART. 4

Toate unităţile sanitare arondate unui spital regional de urgenta încheie un acord de colaborare cu spitalul respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. II, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

ART. 5

Toate unităţile sanitare dintr-un judeţ încheie un acord de colaborare cu spitalul judeţean din judeţul respectiv, pe baza prevederilor prezentului ordin, în termen de cel mult 30 de zile de la publicare.

ART. 6

Copiile acordurilor semnate sunt trimise, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, către autorităţile de sănătate publica, care trimit o lista cu toate acordurile semnate Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

ART. 7

Acordurile de colaborare sunt multiplicate la nivelul fiecărui spital şi distribuite secţiilor, clinicilor, unităţilor şi compartimentelor de primire a urgentelor, precum şi personalului serviciilor de urgenta prespitaliceasca. Persoanele implicate care fac parte din structurile instituţiilor semnatare au obligaţia legală de a respecta cele stabilite prin acord.

ART. 8

Acorduri de colaborare pot fi încheiate de către un spital sau o unitate sanitară de nivel IV, III sau II cu mai multe spitale regionale şi/sau clinici de specialitate, fiind obligatorie încheierea a cel puţin un acord cu cel mai apropiat spital regional la care spitalul sau unitatea sanitară respectiva este arondata.

ART. 9

Spitalele regionale pot încheia între ele acorduri de colaborare care sa asigure complementaritatea mai ales în cazul lipsei de locuri pentru internare la clinicile de terapie intensiva sau în cazul defectiunii unor echipamente de investigaţii ori al lipsei temporare de personal calificat într-un anumit domeniu.

ART. 10

Organizarea unui transfer interclinic al unui pacient critic către un spital regional sau judeţean se face, după caz, în colaborare cu serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, serviciile mobile de urgenta, reanimare şi descarcerare (SMURD) şi/sau cu echipajele de transport neonatal sau alte servicii de transport sanitar, abilitate prin lege, care deţin competentele necesare pentru efectuarea acestuia.

ART. 11

Medicii din spitalele care urmează sa transfere pacientul critic sunt obligaţi sa se consulte, înainte de efectuarea transferului, cu echipajele aeriene de salvare, în situaţia în care cazul face parte din cele prevăzute în acest ordin sau în conformitate cu prevederile <LLNK 12003126180 3010 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenta acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Targu Mures, aprobată prin <LLNK 1200440 10 2010 17>Legea nr. 40/2004, şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 277/777/2004.

ART. 12

În cazul pacientilor critici care necesita intervenţie de urgenta cu scopul salvării vieţii la un spital judeţean sau regional, medicul din spitalul care solicita transferul are dreptul de a solicita echipajul aerian de salvare sau, după caz, un echipaj mobil de terapie intensiva, un echipaj de transfer neonatal ori un echipaj de urgenta, fără obţinerea acordului în prealabil al spitalului care urmează sa primească pacientul respectiv, cu condiţia informării în cel mai scurt timp posibil a medicilor din spitalul primitor.

ART. 13

Medicul care efectuează transferul pe cale aeriană sau cu ambulanta are dreptul de a modifica destinaţia iniţială şi de a transfera pacientul către o alta unitate, în oricare din următoarele situaţii:

a) starea clinica a pacientului impune acest lucru;

b) condiţiile de zbor sau de drum nu permit sosirea la destinaţia iniţială;

c) exista un spital mai apropiat, de acelaşi nivel sau cu aceleaşi competente ca şi spitalul la care a fost trimis pacientul, distanta între cele doua spitale fiind mai mare de 15 minute de deplasare, starea clinica a pacientului deteriorandu-se brusc şi necesitand investigaţii şi/sau intervenţie medicală specializată în regim de urgenta.

ART. 14

În cazul în care medicul care efectuează transferul decide schimbarea destinaţiei, acesta informează spitalul la care va fi transferat pacientul, precum şi spitalul care a solicitat transferul, telefonic, radiotelefonic sau prin dispeceratul medical, prezentând şi motivele care stau la baza deciziei sale.

ART. 15

În cazurile în care, din motive obiective, lipseşte un mijloc adecvat de transfer interclinic al unui pacient critic care necesita un transfer de urgenta sau în cazul în care pacientul necesita un mijloc special de transfer interclinic, cum ar fi unitatea de terapie intensiva mobila pentru nou-născuţi, elicopter sau o unitate mobila de terapie intensiva, medicul din spitalul care organizează transferul, în colaborare cu serviciul de urgenta prespitaliceasca, va solicita acest mijloc de transfer de la un spital regional sau de la un alt serviciu de urgenta apropiat, care deţine asemenea mijloace de transfer.

ART. 16

În lipsa unui personal medical adecvat, instruit pentru transferul unui pacient critic, spitalul care organizează transferul asigura personalul de însoţire sau solicita intervenţia unui echipaj adecvat de la un alt spital sau serviciu de urgenta.

ART. 17

Serviciile de urgenta prespitaliceasca au obligaţia sa informeze, prin medicul coordonator al dispeceratului medical, medicul care organizează transferul despre nivelul de competenta al echipajului pe care îl pot asigura şi nivelul de dotare al acestuia, cu respectarea nivelului de competenta şi dotării echipajului solicitat de medicul care cere transferul.

ART. 18

Echipajul de transfer interclinic are obligaţia de a solicita sprijinul altui echipaj la intalnire, în cazul în care starea pacientului se agravează, iar personalul din echipajul respectiv nu deţine competentele şi/sau echipamentele şi medicamentele necesare stabilizarii pacientului. În astfel de situaţii echipajul de sprijin va fi solicitat de la cel mai apropiat serviciu de urgenta prespitaliceasca, prin apelarea 112 sau prin apelarea radiotelefonica, dacă este posibil. În lipsa unui echipaj terestru în apropiere se solicita intervenţia unui echipaj de salvare aeriană, apelând la dispeceratul regional prin 112 sau, dacă este posibil, radiotelefonic.

ART. 19

Pentru transferul interclinic al pacientului critic se aplica şi prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 277/777/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003126180 3010 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenta acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Targu Mures, aprobată prin <LLNK 1200440 10 2010 17>Legea nr. 40/2004, cu excepţia anexei privind recomandările pentru transferul interclinic, care va fi înlocuită de prevederile prezentului ordin.

ART. 20

Fiecare unitate sanitară potenţial trimitatoare sau primitoare asigura accesul personalului medical la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, preferabil în cadrul unităţilor de primire a urgentelor sau, în lipsa acestora, într-o încăpere cu supraveghere permanenta.

ART. 21

Toate sediile dispeceratelor medicale sau ale dispeceratelor integrate, precum şi sediile centrale ale serviciilor de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciilor mobile de urgenta, reanimare şi descarcerare, inclusiv toate bazele aeriene de salvare, vor fi dotate cu aparate fax functionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

ART. 22

Transferul interclinic al pacientului critic este considerat, din punctul de vedere al serviciilor de urgenta prespitaliceasca, intervenţie de urgenta şi este finanţat/decontat ca atare, fiind eligibile în vederea decontării următoarele: costul/km şi costul/solicitare la tarifele contractate pentru intervenţii la urgentele majore sau orice alta modalitate de finanţare a interventiilor la urgentele majore, în conformitate cu prevederile în vigoare.

ART. 23

Materialele sanitare şi medicamentele necesare pe durata transferului pacientului, inclusiv produsele sanguine, dacă este cazul, sunt asigurate, pentru toată durata transferului, de către unitatea sanitară care solicita transferul, urmând ca echipajul de transfer sa predea materialele şi medicamentele rămase neutilizate medicului din unitatea care primeşte pacientul, acestea fiind trecute în fişa pacientului.

ART. 24

Transferul interclinic al nou-nascutilor aflaţi în stare critica este finanţat/decontat ca o intervenţie de urgenta, la tarifele stabilite pentru finanţarea unităţilor de terapie intensiva mobila. În acest sens, casele de asigurări de sănătate semnează contracte de prestări servicii cu spitalele sau serviciile de urgenta prespitaliceasca care asigura transferul interclinic al nou-nascutilor aflaţi în stare critica.

ART. 25

(1) În cazul pacientilor consideraţi netransportabili din cauza stării lor clinice, dar al căror transfer către o alta unitate sanitară reprezintă unica sansa de salvare a vieţii lor, decizia asupra efectuării transferului se ia de către medicii din spitalul în care se afla pacientul la momentul respectiv, de comun acord cu medicii din spitalul la care urmează a fi trimis pacientul şi cu serviciul care urmează sa efectueze transferul.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), medicul sau medicii care decid transferul în beneficiul pacientului explica situaţia şi riscurile acestui transfer familiei, care isi va da acordul. În lipsa familiei, aceasta va fi reprezentată de medicii din spitalul în care se afla pacientul.

ART. 26

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau, după caz, penală, în condiţiile legii.

ART. 27

Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 28

Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

ART. 29

Autorităţile de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare şi personalul medical implicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 30

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2006.

Nr. 1.091.

 

ANEXA I

 

PROTOCOALE DE TRANSFER

interclinic al pacientului critic

 

1. Principii generale

1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistenţei medicale optime pentru pacient.

2. Înaintea efectuării transferului unitatea sanitară în care se afla pacientul are obligaţia sa îl evalueze şi sa îi asigure tratamentul necesar stabilizarii în vederea transferului, evitand întârzierile nejustificate care pot influenta negativ tratamentul definitiv în centrul de specialitate. Examinarile şi manevrele efectuate vor fi consemnate în fişa pacientului. Originalul sau o copie a acestei fise însoţeşte pacientul la unitatea unde acesta este transferat.

3. Medicul din unitatea sanitară în care se afla pacientul are obligaţia sa îl informeze pe acesta sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor şi a posibilelor beneficii ale transferului, consemnand aceasta informare. Acceptul pacientului sau al apartinatorilor se obţine, dacă este posibil, înaintea începerii transferului, fără ca aceasta sa ducă la întârzieri ce ar fi în detrimentul pacientului. În cazul în care acceptul pacientului sau al apartinatorilor nu poate fi obţinut, acest lucru este documentat şi motivele sunt explicate în fişa pacientului.

4. Spitalele vor avea un protocol prestabilit, prin care se vor numi persoanele responsabile de evaluarea pacientilor şi organizarea transferului. Spitalele care primesc pacienti pentru tratament de specialitate stabilesc persoanele responsabile de acceptarea transferurilor şi organizarea acestora, în colaborare cu spitalele ce doresc sa transfere pacienti.

5. Medicul responsabil din spitalul care transfera pacientul evalueaza starea acestuia, necesitatea transferului, momentul transferului, modalitatea transportului, nivelul asistenţei medicale pe durata transferului (competentele echipajului şi dotarea necesară) şi destinaţia transferului, având ca scop final asigurarea ingrijirilor medicale optime pacientului transferat, fără întârziere nejustificată. În situaţia în care spitalul la care se solicita transferul pacientului refuza sa accepte din lipsa locurilor, acestuia îi revine obligaţia de a găsi un loc într-un spital care deţine competente şi condiţii de investigaţii şi tratament cel puţin egale cu nivelul propriu.

6. Acceptul pentru transfer se obţine de la spitalul care primeşte pacientul, înaintea începerii transferului, cu excepţia cazurilor în care pacientul necesita un transfer de urgenta, fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent. În cazul pacientilor aflaţi în stare critica sau cu potenţial de agravare, în lipsa ingrijirilor adecvate şi care necesita asistenta medicală de specialitate ce nu poate fi asigurata de spitalul în care acesta se afla, un spital care poate asigura acest nivel de îngrijiri medicale nu are dreptul de a refuza transferurile.

7. Documentaţia ce cuprinde starea pacientului, investigaţiile efectuate şi rezultatele acestora, medicatia administrată, cu specificaţia dozelor şi a orelor de administrare, consulturile de specialitate etc. este copiata sau trimisa în original spitalului care primeşte pacientul. În situaţia în care este posibil, documentaţia poate fi trimisa şi prin posta electronica. Investigaţiile imagistice efectuate (CT, RX, RMN, angiografii etc.), precum şi alte teste vor fi trimise cu documentaţia medicală a pacientului.

2. Organizarea transferului

1. Reponsabilitatile medicului din centrul care cere transferul pacientului:

a) identifica pacientul cu indicaţie pentru transfer;

b) iniţiază procesul de transfer, prin contactul direct cu medicul din unitatea primitoare;

c) asigura stabilizarea maxima posibila a pacientului, în limita posibilităţilor din instituţia în care se afla pacientul;

d) determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul;

e) evita întârzierile nejustificate din punct de vedere medical;

f) asigura păstrarea unui nivel adecvat şi constant de îngrijire pe durata transferului, pana la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competentelor echipajului şi a nivelului de dotare necesară pentru realizarea în cele mai bune condiţii a transferului;

g) transfera documentaţia şi rezultatele investigatiilor pacientului către unitatea primitoare.

2. Responsabilităţile medicului din centrul care urmează sa primească pacientul:

a) asigura din timp resursele necesare (materiale şi umane) pentru primirea cazului transferat;

b) recomanda soluţiile optime de transfer şi măsurile terapeutice de resuscitare înaintea începerii transportului şi pe durata transportului, dacă este necesar.

3. Înaintea efectuării transferului pacientul este reanimat şi stabilizat în limita posibilităţilor unităţii în care este internat, evitand întârzierile nejustificate. Se efectuează următoarele manevre de stabilizare, atunci când exista indicaţie:

a) Căile respiratorii:

1. se utilizează un adjuvant simplu de cale aeriană sau se intubeaza pacientul, dacă este necesar;

2. se aspira căile respiratorii şi se eliberează;

3. se introduce o sonda nazogastrica (orogastrica în cazul traumatismelor craniene şi faciale grave) în vederea reducerii riscului de aspiratie.

b) Respiratia:

4. se stabilizeaza frecventa şi se administrează oxigen;

5. se asigura ventilatia mecanică, dacă este necesar;

6. se efectuează drenajul toracic, dacă este nevoie. (Se acorda atentie sporită pacientilor intubati, cu traumatism toracic închis, mai ales dacă transferul se efectuează pe calea aerului.)

c) Circulaţia:

7. se controlează hemoragiile externe;

8. se asigura doua linii intravenoase (i.v.) groase (minimum 18-16 G) şi se administrează cristaloide;

9. se reumple patul vascular utilizând cristaloide sau sânge integral, dacă este indicat, pe toată durata transferului, în conformitate cu protocoalele medicale în vigoare;

10. se introduce un cateter urinar, dacă nu este contraindicatie în acest sens, în vederea monitorizarii debitului urinar;

11. se monitorizează ritmul cardiac şi frecventa cardiaca;

12. se administrează medicamente inotrope şi vasoactive la pacientii la care se indica (soc cardiogen, insuficienta cardiaca stanga etc.), utilizând un injectomat sau o alta modalitate sigura de control al dozelor.

d) Sistemul nervos central:

13. se asista ventilatia în cazul pacientului comatos;

14. se administrează Manitol sau diuretice, dacă sunt indicate;

15. se imobilizeaza capul, gatul, toracele şi coloana vertebrala la pacientul traumatizat.

e) Examinarile diagnostice:

(Când acestea sunt indicate, ele nu trebuie sa ducă la întârzierea transferului. Ele pot fi efectuate şi la centrul care primeşte pacientul.)

16. Rx coloana cervicala, torace, bazin şi extremitati;

17. examinarile de inalta performanta, cum ar fi: CT, angiografie etc., nu sunt indicate dacă vor duce la întârzierea transferului. Ele se efectuează doar dacă pacientul este stabil şi dacă întârzierea transferului nu afectează pacientul în mod negativ;

18. hemoglobinemie, hematocrit, grup sanguin şi gaze arteriale;

19. test de sarcina pentru toate pacientele traumatizate, aflate în intervale de varsta în care sarcina este posibila;

20. monitorizarea ritmului cardiac şi a pulsoximetriei, cu notarea periodică a valorilor în documentaţia pacientului;

21. monitorizarea TA şi documentarea periodică.

f) Plagile:

(Efectuarea manevrelor de mai jos nu trebuie sa ducă la întârzierea efectuării transferului.)

22. se efectuează toaleta plagilor şi pansamentul;

23. se efectuează seroprofilaxia antitetanica şi se documenteaza acest lucru în scris;

24. se administrează antibiotice, dacă se indica în cazul respectiv.

g) Fracturile:

(Nu se întârzie transferul pentru efectuarea radiografiilor, mai ales dacă pacientul suferă de alte leziuni grave în afară fracturilor.)

25. se efectuează imobilizarea în atele;

26. se folosesc atele de tracţiune, dacă exista, acolo unde este nevoie;

27. se verifica circulaţia periferica şi se documenteaza în scris.

4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului medicul care solicita transferul, precum şi unitatea care realizează transferul au obligaţia de a se asigura ca:

a) transferul se efectuează de personal calificat care deţine echipamentele şi medicamentele necesare pentru a face fata eventualelor complicatii;

b) exista materiale şi medicamente suficiente pentru realizarea transferului. Acestea se asigura de unitatea care solicita transferul, pentru toată durata acestuia (inclusiv produse sanguine, dacă este cazul). În lipsa unor materiale sau medicamente speciale de la unitatea care solicita transferul, în cazul în care transferul este asigurat de personal din cadrul unităţii sanitare care primeşte pacientul, materialele şi medicamentele pot fi asigurate de aceasta unitate sanitară primitoare;

c) se asigura permanent monitorizarea funcţiilor vitale ale pacientului pe durata transferului;

d) exista capacitatea de a asigura funcţiile vitale, în caz de necesitate, pe timpul transferului (ventilaţie, aspiratie, IOT, suport hemodinamic, imobilizare coloana etc.);

e) exista capacitatea de a documenta starea pacientului şi modificările ce apar pe durata transferului;

f) exista posibilitatea de a comunica cu centrul de specialitate la care se transfera pacientul pentru consult şi cu medicul care a solicitat transferul, dacă va fi cazul, pe durata transportului;

g) în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera pacientul asigura personal de însoţire sau solicita efectuarea transferului de către un serviciu specializat pe cale aeriană sau rutiera, după caz;

h) în cazul efectuării transferului de către servicii specializate care nu fac parte din structura spitalelor care transfera sau care primesc pacientul respectiv, aceste servicii au obligaţia sa asigure personalul calificat sau sa solicite personalul din partea uneia dintre instituţiile implicate. Medicul care solicita transferul are obligaţia de a mentiona competentele echipajului care sa asigure transferul şi dotarea necesară în acest scop;

i) echipajul care efectuează transferul are dreptul de a recomanda şi de a utiliza mijlocul de transfer cel mai adecvat cazului respectiv, de comun acord cu medicul din unitatea sanitară care solicita transferul;

j) şeful echipajului de urgenta desemnat sa efectueze transferul are dreptul de a refuza efectuarea transferului în cazul în care dotarea ambulantei sau competenta echipajului nu permite ingrijirile corespunzătoare pe durata transportului, caz în care va solicita medicului coordonator din dispeceratul medical sau responsabilului din serviciul din care face parte trimiterea unui mijloc de transport corespunzător;

k) în situaţii excepţionale, când viata pacientului depinde de transferul de urgenta al acestuia, medicul coordonator din dispecerat poate ordonă echipajului disponibil sa efectueze transferul chiar în situaţia în care echipajul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin, cu condiţia asigurării unui echipaj adecvat la intalnirea cu acesta, dacă distanta şi durata transferului impun o asemenea măsura. Astfel de situaţii trebuie sa rămână excepţii, fiind obligatorie documentarea lor la nivelul dispeceratului, precum şi la nivelul echipajului care efectuează transferul, descriind situaţia, circumstanţele şi motivele care au stat la baza deciziei.

5. Informaţiile minime ce trebuie sa însoţească pacientul:

a) numele pacientului, dacă este posibil, cu adresa şi datele despre persoanele de contact şi numerele de telefon;

b) istoricul afectiunii pentru care pacientul este transferat;

c) în caz de trauma, mecanismul leziunii, data şi ora la care a avut loc accidentul;

d) afectiunile/leziunile identificate;

e) antecedentele medicale ale pacientului;

f) medicatia administrată şi medicatia curenta;

g) medicul curant al pacientului şi datele de contact;

h) semnele vitale la sosirea pacientului în spitalul care solicita transferul, scorul Glasgow (GCS) şi, în cazul pacientului traumatizat, scorul revizuit de trauma (RTS), prevăzut în anexa nr. 1 sau, după caz, scorul pediatric de trauma, prevăzut în anexa nr. 2;

i) măsurile terapeutice efectuate şi rezultatul obţinut;

j) rezultatele testelor diagnostice şi ale analizelor de laborator;

k) soluţiile intravenoase administrate (tipul, inclusiv produsele sanguine şi cantitatea);

l) semnele vitale, inclusiv GCS, măsurate şi documentate periodic în spitalul care cere transferul;

m) fişa medicală din prespital, dacă pacientul a ajuns în spital cu ambulanta;

n) fişa medicală de transfer interclinic al pacientului critic, prevăzută în anexa nr. 3, cu funcţiile vitale măsurate şi documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamentele şi soluţiile administrate pe durata transferului. Manevrele efectuate pe durata transferului vor fi de asemenea documentate;

o) numele şi datele de contact ale medicului care a cerut transferul;

p) numele şi datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;

q) numele şi datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul.

6. Criteriile, indicaţiile şi contraindicatiile transferului pe calea aerului:

(Transferul pe calea aerului se utilizează în cazul în care nu se poate asigura un transfer potrivit pe cale terestra sau în cazul în care timpul de transfer pe cale terestra este mai lung decât permite starea pacientului, ducand la agravarea acesteia sau la instalarea unor complicatii ireversibile. Pacientul traumatizat sau netraumatizat, instabil ori cu potenţial ridicat de agravare pe durata transportului, care necesita transfer interclinic la o unitate specializată, trebuie sa beneficieze de o modalitate de transport optima care sa asigure transferul în siguranta şi în timp util.)

a) oricare dintre criteriile de transfer menţionate mai jos poate fi o indicaţie pentru transfer pe calea aerului;

b) în situaţiile în care timpul are o importanta majoră

(pacient traumatizat instabil, cu suspiciune de hematom epidural, cu IMA, necesitand tromboliza sau angioplastie etc.), transferul pe cale aerului este soluţia optima, dacă transferul terestru necesita un timp mai îndelungat, cu condiţia disponibilitatii unui mijloc de transfer aerian în timp util;

c) este preferabil în unele situaţii (fracturi instabile de coloana, pacienti instabili care nu suporta transfer de lungă durata pe cale rutiera, lipsa de mijloc de transport rutier adecvat sau de echipaj competent etc.) ca pacientul care urmează a fi transferat sa rămână sub observatie medicală în unitatea care a cerut transferul, pana la sosirea unui mijloc de transport aerian cu personal calificat. Decizia se ia de comun acord între medicul care organizează transferul şi şeful echipajului aerian de salvare care urmează sa efectueze transferul;

d) în cazul în care transferul pacientului critic pe cale aeriană nu poate fi efectuat din motive obiective (condiţii meteo, lipsa mijloc aerian etc.), transferul trebuie efectuat în condiţii optime, utilizând, în limita posibilităţilor, unităţi de terapie intensiva mobila cu personal calificat;

e) contraindicatiile transferului pe calea aerului includ:

1. pacient în stop cardiac;

2. pacient în stare terminala;

3. boala contagioasa activa, netratata, ce poate periclita viata echipajului;

4. pacient combativ, necontrolat (eventual necesita anestezie);

5. pacient constient, coerent, care refuza transferul pe calea aerului;

6. pacient instabil ce necesita o procedura (de exemplu, laparotomie) ce poate fi efectuată în spitalul în care se afla;

7. pacient stabil, care poate fi transportat cu alt mijloc medicalizat, factorul timp nefiind de importanta majoră.

3. Criteriile de transfer al pacientului adult netraumatizat

1. Criterii generale:

a) pacientul se afla în stare critica şi necesita investigaţii/îngrijiri de specialitate într-o unitate tertiara;

b) spitalul în care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia. Un astfel de caz este reprezentat de, dar nu se rezuma la, pacientii cu IMA ce necesita tromboliza sau angioplastie, care nu poate fi realizată în spitalul în care se afla pacientul.

2. Criterii specifice:

a) pacient cu starea de constienta alterata, necesitand investigaţii/terapie intensiva/IOT/ ventilaţie mecanică;

b) anevrism disecant de aorta;

c) hemoragie cerebrala (hemoragie subarahnoida);

d) hipotermie/hipotermie severă;

e) pacient care necesita intervenţie cardiaca de urgenta (ruptura valvulara etc.);

f) pacient cu disritmii maligne;

g) pacient cu IMA, necesitand tromboliza sau angioplastie;

h) pacient cu IMA la care tromboliza este contraindicata, necesitand angioplastie;

i) pacient în soc, necesitand IOT/ventilaţie mecanică şi/sau medicatie inotropa (cum ar fi socul septic);

j) pacient instabil care necesita investigaţii avansate ce nu pot fi efectuate în unitatea în care se afla, cum ar fi: CT, angiografie etc.;

k) intoxicatii severe;

l) insuficienta renala acuta care necesita dializa de urgenta;

m) status epilepticus ce nu poate fi controlat;

n) pacient cu indicaţii de terapie hiperbara de urgenta.

4. Criteriile de transfer al pacientului adult traumatizat

1. Sistem nervos central:

a) trauma craniocerebrala:

1. plagi craniene penetrante (plagi craniocerebrale), cu sau fără pierdere de LCR sau substanta cerebrala;

2. fracturi cu infundare;

3. GCS sub 14 sau în curs de deteriorare;

4. pacienti care necesita IOT/ventilaţie;

b) leziuni majore ale coloanei şi/sau leziuni medulare.

2. Torace:

a) mediastin largit sau alte semne ce sugereaza leziuni ale vaselor mari;

b) leziuni grave ale peretului toracic (volet costal, torace moale etc.);

c) contuzie pulmonara;

d) leziune cardiaca;

e) pacienti care necesita IOT/ventilaţie;

f) pacienti care necesita ventilaţie prelungită şi îngrijiri speciale.

3. Bazin/abdomen:

a) fracturi instabile ale bazinului;

b) fracturi de bazin cu soc şi hemoragie continua;

c) leziuni/fracturi deschise ale bazinului.

4. Extremitati:

a) fracturi deschise grave;

b) amputatie traumatica cu potenţial de reimplantare;

c) fracturi articulare complexe;

d) leziune majoră prin strivire;

e) ischemia unei extremitati.

5. Politrauma:

a) traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al fetei, toracelui, abdomenului sau al bazinului;

b) orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni corporale care pun în pericol viata pacientului;

c) arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave.

6. Factori agravanti:

a) varsta > 55 de ani;

b) copii;

c) afecţiuni cardiace sau pulmonare preexistente;

d) diabet insulinodependent, obezitate morbida;

e) sarcina;

f) imunodepresie.

7. Agravare secundară (sechele tardive):

a) necesitatea ventilatiei mecanice;

b) sepsis;

c) insuficienta organică sau pluriorganica

(deteriorarea la nivel SNC, cardiac, pulmonar, hepatic, renal sau a sistemului de coagulare);

d) necroza tisulara majoră.

5. Criteriile de transfer al pacientului pediatric netraumatizat

1. Criterii fiziologice/fiziopatologice:

a) status neurologic alterat sau în curs de agravare;

b) insuficienta respiratorie;

c) detresa respiratorie care nu răspunde la tratamentul efectuat, asociata cu una dintre următoarele condiţii:

1. cianoza;

2. retractii musculare (moderate/severe);

3. apnee;

4. stridor (moderat/sever);

5. respiratii patologice (gasping, respiratie acidotica etc.);

6. status astmaticus;

d) copii necesitand intubatie endotraheala şi/sau protezare ventilatorie;

e) disritmii grave;

f) insuficienta cardiaca;

g) soc care nu răspunde corespunzător la tratamentul instituit;

h) copii care necesita oricare dintre următoarele:

1. monitorizarea presiunii intracraniene;

2. monitorizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii în artera pulmonara;

3. administrarea de medicamente vasoactive;

i) hipotermie sau hipertermie severă;

j) insuficienta hepatica;

k) insuficienta renala, acuta sau cronica, care necesita dializa imediata.

2. Alte criterii:

a) inec incomplet, cu pierderea stării de constienta, semne vitale instabile sau probleme respiratorii;

b) status epilepticus;

c) muscatura de sarpe;

d) ingestie sau expunere la substanţe toxice cu potenţial pericol vital;

e) tulburări electrolitice severe;

f) tulburări metabolice severe;

g) deshidratare severă;

h) infectii cu potenţial pericol vital, sepsis;

i) copii a căror stare generală necesita măsuri de terapie intensiva;

j) orice copil al cărui medic considera ca exista beneficiu posibil în cazul transferului de urgenta la un centru specializat în terapie intensiva pediatrica.

6. Criteriile de transfer al pacientului pediatric traumatizat

1. Criterii fiziologice/fiziopatologice:

a) status neurologic alterat sau în curs de agravare;

b) detresa sau insuficienta respiratorie;

c) copii care necesita intubatie endotraheala şi/sau suport ventilator;

d) soc, compensat sau necompensat;

e) leziuni care necesita transfuzii sanguine;

f) copii care necesita oricare dintre următoarele:

1. monitorizarea presiunii intracraniene;

2. monitorizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii în artera pulmonara;

3. administrare de medicatie vasoactiva.

2. Criterii anatomice:

a) fracturi şi plagi penetrante profunde la nivelul extremitatilor, complicate prin leziuni neurovasculare sau sindrom de compartiment;

b) fracturi a doua sau mai multe oase lungi (femur, humerus);

c) fracturi ale scheletului axial;

d) suspiciune de fractura a coloanei vertebrale, mielica sau amielica;

e) amputatii traumatice cu potenţial pentru reimplantare;

f) traumatism craniocerebral asociat cu oricare dintre următoarele:

1. scurgere de lichid cefalorahidian;

2. fracturi deschise ale extremitatii cefalice;

3. fracturi cu infundare ale extremitatii cefalice;

4. indicaţii pentru monitorizarea presiunii intracraniene;

g) plagi penetrante la nivelul capului, gatului, toracelui, abdomenului sau al bazinului;

h) fracturi majore la nivelul bazinului;

i) traumatism închis semnificativ la nivelul toracelui sau al abdomenului.

3. Alte criterii:

a) copii care necesita terapie intensiva;

b) copii care necesita intervenţii chirurgicale complexe;

c) orice copil al cărui medic considera ca exista beneficiu posibil în cazul transferului de urgenta la un centru specializat în trauma sau/şi în terapie intensiva pediatrica.

4. Criterii în cazul arsurilor (termice sau chimice): Copilul trebuie transferat la un centru cu capacitate de a trata copiii cu arsuri, inclus fiind în criteriile care urmează:

a) arsuri de gradele II şi III ale unei suprafeţe mai mari de 10% din suprafata corporală la copii cu varsta sub 10 ani;

b) arsuri de gradele II şi III ale unei suprafeţe mai mari de 20% din suprafata corporală la copii cu varsta de peste 10 ani;

c) arsuri de gradul III ale unei suprafeţe mai mari de 5% din suprafata corporală, indiferent de varsta copilului;

d) arsuri ce implica următoarele:

1. semne sau simptome de leziuni de inhalare;

2. detresa respiratorie;

3. fata;

4. urechile (arsuri ce implica grosimea completa a urechii, canalul auditiv sau timpanul);

5. cavitatea bucala şi faringele;

6. arsuri profunde sau excesive ale mainilor, picioarelor, organelor genitale, articulatiilor majore sau perineului;

e) leziuni sau arsuri prin curent electric (inclusiv fulgerare);

f) arsuri asociate cu traumatisme sau alte condiţii medicale ce pot complica starea copilului.

7. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele protocoale de transfer.

 

ANEXA 1

SCORUL REVIZUIT DE TRAUMA

Revised Trauma Score (RTS)

 

A. Frecventa respiratorie

i.10-294

îi.> 293

iii.6-92

iv.1 - 51

V.00

B. Presiunea arteriala sistolica

i.>89 4

îi.76-893

iii.50-752

iv.01-491

v.00

 

C. GCS (C pt. adult = D+Ei+F) (C pt. pediatric = D+Eii+F)

i.13-154

îi.09-123

iii.06-082

iv.04-051

V.30

 

D. Deschiderea ochilorSpontana4

La apel3

La stimul dureros2

Nu deschide1

E. Răspuns verbal

i. AdultOrientat5

Confuz4

Cuvinte fără sens3

Zgomote2

Fără răspuns1

 

îi. PediatricPotrivit5

Plange, consolabil4

Iritat în continuare3

Nelinistit, agitat2

Fără1

 

F. Răspuns motorLa comanda6

Localizeaza la stimul5

Retrage la stimul4

Flexie la stimul3

Extensie la stimul2

Abseat1

 

 

Glasgow Coma Score(GCS)C = D+(Ei sau Eii)+F

Scorul Revizuit de Trauma (RTS) = A+B+C

 

 

ANEXA 2

 

SCORUL PEDIATRIC DE TRAUMA

*T*

┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐

│││││

│Componenta de │+2│+1│-1│

│evaluat││││

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Greutatea│> 20 kg│10-20 kg│< 10kg│

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Calea aeriană │Normală│ Cale aeriană orala│Intubat,│

│││sau nazala şi │ cricotiroidotomie│

│││oxigen│ sau traheostomie│

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Presiunea│> 90 mmhg│50-90 mmHg│< 50 mmHg│

│arteriala│Puls periferic şi │Puls carotidian/ │Puls slab sau│

│sistolica│perfuzie periferi-│femural palpabil │nepalpabil│

││ ca adecvate│││

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│││ Obnubilat sau cu│Coma│

│Nivelul de│Treaz│istoric de pierdere│Nu reactioneaza│

│constienta││a stării de││

│││constienta││

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Fracturi│Fără fracturi│O singura fractura │Mai multe fracturi│

││vizibile sau│închisă│sau una deschisă│

││suspicionate│││

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Tegumente│Nimic vizibil│Contuzie,│Pierdere tisulara│

│││abraziuni; lacera- │Fascia penetrata│

│││tii sub 7cm; fascia││

│││neafectata││

├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Total││││

└──────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘

*ST*

 

ANEXA 3

 

FIŞA MEDICALĂ

de transfer interclinic al pacientului critic

 

(aceasta fişa se completează de către medicul care solicita transferul şi

se trimite serviciuini de urgenta care urmează sa efectueze transferul,

precum şi spitalul care urmează sa primească pacientul la numere de fax

prestabilite şi/sau la adresa de e-mail prestabilita. În caz de urgenta

medicul solicitant poate inmana fişa echipajuiui care efectuează transferul

la predarea pacieniului, el fiind obligat sa trimită o copie spitalului

primitor înaintea sosirii pacientului la destinaţie). O copie a acestei

fise rămâne în serviciul care solicita transferul.

 

Spitalul care solicita transferul:_______________________________________

Secţia______________ Medicul_____________________________________________

Date de contact ale medicului: tel fix______ int.______ tel mobil________

 

Pacientul:

Nume____________ prenume____________ sex________________varsta___________

Domiciliu în judeţul_______ localitatea___________str._________________

nr.____________ apt.________________ etaj________ tel.___________________

 

Persoana de contact din partea pacientului:

 

Nume_____________________prenume____________________în calitate de_____

______________ tel___________

 

Data la care se realizează transferul(zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea

primitoare___________________________(ora-minut)

 

Modalitatea de solicitare : ■ telefonic■ fax

 

Spitalul /Clinica la care este trimis pacientul: ________________________

 

■ Transferul a fost autorizat la spitalul primitor

 

Secţia______________________ Medicul_________________

Date de contact ale medicului: tel fix_________ int._______ tel mobil______

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea

primitoare (ora-minut)

 

■ Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazul

constituie o urgenta majoră ce nu poate aştepta autorizarea transferului.

(În aceasta situaţie medicul din spitalul care trimite pacientul are

obligaţia de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil,

înaintea sosirii piacientului la destinaţie, fie prin informarea unităţii

de primire a urgentelor sau direct a medicului de garda la secţia la care

este trimis pacientului).

 

Istoric / anamneza:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Diagnostic / diagnostic prezumptiv:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Motivele solicitării de transfer interclinic:

Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competenta

şi/sau dotare mai mare decât unitate sanitară care trimite pacientul.

Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de

un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceea unitate

sanitară din cauza lipsei de competenta şi/sau dotare necesară.

 

Alte

____________________________________________________________________________

 

______

 

Starea actuala a pacientului (înaintea efectuării transferului):

■ Constient:

■GCS _____(M______ V ______ O ____)

■ Inconstient:

■GCS _____(M______ V ______ O ____)

■ Intubat endo-traheal:

■Sonda mărime______

■Cu balonas;

■Fără balonas;

■Fixată la ______ cm la nivelul comisurii bucale;

■Balonasul umplut cu____ml. aer;

■Balonasul umplut cu____ ml ser fiziologic/apa (pentru transport

aerian le mare înălţime);

■ Are crico-tirotomie;

■ Are traheostomie;

■ Ventilat mecanic:

■ Ventilator (controlat_____asistat______VM____FR____VT_____FiO2____);

■ Balon;

■ Este stabil hemodinamic:

(Puls____ TA_____/_____ Temperatura centrala _____ )

■ Este instabil hemodinamic:

(Puls____ TA_____/_____ Temp centrala __________)

■ Arc drenaj toracic:

■ Drept cu valva Heimlich ________ fără valva Heimlich ____;

■ Stang cii valva Heimlich _____ fără valva Heimlich ______;

■ Imobilizat;

■ Guler cervical;

■ Back-board;

■ Saltea vacuum;

■ Altele;

■ Altele_________________________________________________;

■ Are acces IV periferic:

■ Memb. sup. stg.canule utilizate ____ G._____G.

■ Memb. sup. dr. canule utilizate ____ G._____G.

■ Memb. inf. stg. canule utilizate ____G._____G.

■ Memb. inf. dr. canula utilizate____ G._____G.

■ Are acces IV central:

■ Subclavicular;

■ Jugular intern;

■ Jugular extern;

■ Are acces intra-osos:

■ Memb. inf. stg;

■ Memb. inf. dr.

■ Are sonda nazo/oro - gastrica;

■ Are sonda urinara;

■ Medicatie anestezica:

1. ____________________ cale admin. ______ doza___________

2. ____________________ cale admin. ______ doza___________

3. ____________________ cale admin. ______ doza___________

4. ____________________ cale admin. ______ doza___________

■ Medicatie inotropa:

1. ____________________ cale admin. ______ doza___________

2. ____________________ cale admin. ______ doza___________

3. ____________________ cale admin. ______ doza___________

4. ____________________ cale admin. ______ doza___________

■ Medicatie sedativa:

1. ____________________ cale admin. ______ doza___________

2. ____________________ cale admin. ______ doza___________

3. ____________________ cale admin. ______ doza___________

4. ____________________ cale admin. ______ doza___________

■ Medicatie analgetica:

1. ____________________ cale admin. ______ doza___________

2. ____________________ cale admin. ______ doza___________

3. ____________________ cale admin. ______ doza___________

4. ____________________ cale admin. ______ doza___________

■ Soluţii perfuzabile:

1. ____________________________________ ml/ora______

2. ____________________________________ ml/ora______

3. ____________________________________ ml/ora______

4. ____________________________________ ml/ora______

■ Sânge şi derivate izogrup:Grupa sanguina _______ Rh_______

1. ____________________________________ ml/ora______

2. ____________________________________ ml/ora______

3. ____________________________________ ml/ora______

4. Sânge zero negativ__________________ ml/ora______

■ Alte medicamente:

1. ____________________ cale admin. ______ doza___________

2. ____________________ cale admin. ______ doza___________

3. ____________________ cale admin. ______ doza___________

4. ____________________ cale admin. ______ doza___________

■ Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către

1. medic _____________________(ora-minut)

2. asistent____________________(ora-minut)

 

Calea de transfer:Aer:Terestru:Alt

 

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul de

ambulanta/unitatea SMURD______________(ora/minut)

 

Tipul de echipaj:Terapie Intensiva Mobila:Urgenta cu medic:

 

Urgenta cu asistent:

 

Echipajul medical care efectuează transferul:

 

Medic:Asistent:

 

Alt personal:

 

Date contact echipaj:

 

Tel mobil 1:Tel mobil 2:Ind. radio:Dispecerat:

 

Mijlocul de transport:

■ Ambulanta tip C;

■ Ambulanta tip B;

■ Elicopter;

■ Avion;

■ Altul _________

 

Ora la care echipajul şi pacientul părăsesc unitatea trimitatoare_________(ora-minut)

 

Documente anexate:

■ Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observatie,

inclusiv fişa prespitaliceasca;

■ Radiografiile pacientului;

■ CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);

■ RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);

■ Angiografie (incluiv filme sau CD cu imaginile);

■ Test sarcina;

■ Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;

■ Acordul pacientului/apartinatorilor (Nu este obligatoriu în cazurile

de urgenta!)

■ Alte documente, se menţionează

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

ANEXA II

 

ACORD DE COLABORARE

pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice

nr. 1.091/2006 privind aprobarea

protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

 

Încheiat între ......, cu sediul în ......, str. ......, nr. ....., în calitate de unitate sanitară trimitatoare, reprezentată prin ......., în calitate de ....., şi ......, cu sediul în ......, str. ........., nr. ........., în calitate de unitate sanitară primitoare, reprezentată prin ......., în calitate de..................................... .

Prin prezentul acord de colaborare, unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa aplicarea protocoalelor de transfer interclinic:

ART. 1

În cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai multor pacienti aflaţi în stare critica, personalul din ambele unităţi aplica protocoalele de transfer interclinic prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.091/2006, precum şi prevederile <LLNK 12003126180 3010 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003, aprobată prin <LLNK 1200440 10 2010 17>Legea nr. 40/2004, şi normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii publice nr. 277/777/2004.

ART. 2

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient neinternat aflat în stare critica, medicul de garda din cadrul unităţii de primire a urgentelor (UPU), al compartimentului de primire a urgentelor (CPU) sau din cadrul sectiei care răspunde de pacientul respectiv contacteaza medicul de garda din cadrul unităţii de primire a urgentelor din spitalul la care urmează a fi transferat pacientul în vederea informării acestuia despre caz şi în vederea luării deciziei asupra modalitatii de transfer şi a mijlocului de transport necesar.

ART. 3

La rândul sau, medicul de garda din cadrul UPU de la spitalul care urmează sa primească pacientul respectiv are obligaţia de a informa prompt toate serviciile şi secţiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea şi tratamentul acestuia.

ART. 4

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient internat aflat în stare critica, medicul curant sau medicul aflat de garda la secţia unde este internat pacientul contacteaza şeful sectiei sau al clinicii la care se doreşte transferul pacientului ori medicul de garda din secţia respectiva, în vederea organizării transferului şi luării unei decizii comune asupra oportunităţii transferului şi modalitatii de transfer.

ART. 5

Medicul de garda din secţia unde urmează sa fie primit pacientul are obligaţia de a informa prompt toate serviciile şi secţiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea şi tratamentul pacientului transferat, inclusiv UPU.

ART. 6

Numerele de telefon la care se va suna la spitalul primitor în vederea organizării unui transfer interclinic sunt: ... (numerele de telefon trebuie sa fie uşor accesibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, incluzând numărul de telefon direct al UPU.

ART. 7

Medicul din spitalul care cere transferul solicita echipajul care va efectua transferul pacientului critic prin numărul de telefon unic pentru apel de urgenta 112, solicitând conectarea la medicul coordonator al dispeceratului, dacă transferul urmează a fi efectuat cu ambulanta, sau la dispeceratul regional pentru salvare aeriană, în cazul în care pacientul necesita transferul cu elicopterul.

ART. 8

La cererea transferului, medicul solicitant furnizează următoarele informaţii:

1. numele şi datele de contact personale;

2. datele personale ale pacientului, dacă acestea sunt cunoscute;

3. diagnosticul prezumtiv sau cert;

4. investigaţiile efectuate pana la momentul cererii transferului şi rezultatele acestora;

5. starea în care se afla pacientul la momentul cererii transferului:

a) Este pacientul constient?

b) Glasgow Coma Score?

c) Când a fost pacientul adus sau internat la spitalul respectiv?

d) Funcţiile vitale (pulsul, respiratia, pulsoximetria, tensiunea arteriala, temperatura).

e) Este pacientul intubat la momentul respectiv?

f) Va fi pacientul intubat înaintea efectuării transferului?

g) Se administrează medicatie inotropa pacientului? Cum? Ce anume?

6. spitalul şi secţia la care urmează a fi transferat pacientul;

7. numele şi datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;

8. ce fel de echipaj este necesar;

9. dacă exista medic care sa însoţească pacientul în cazul în care nu exista personal competent la serviciul de urgenta prespitaliceasca ce urmează sa efectueze transferul;

10. dacă este necesară chemarea unui echipaj specializat pentru acest transfer (echipaj aerian de salvare/transport sanitar sau echipaj de transport neonatal).

ART. 9

În cazul în care nu este disponibil un echipaj cu personal competent pentru efectuarea transferului, spitalul solicitant va organiza trimiterea unui echipaj competent de însoţire sau va solicita, direct sau prin intermediul serviciului de urgenta prespitaliceasca judeţean, intervenţia unui echipaj competent pentru cazul respectiv, dintr-un centru regional sau alt centru care deţine un asemenea echipaj.

ART. 10

Medicul care organizează transferul este obligat sa ia în considerare toate condiţiile ce privesc transferul în cel mai scurt timp, în deplina siguranta, al pacientului aflat în stare critica şi care necesita investigaţii şi/sau îngrijiri de un nivel mai complex decât cele ce pot fi asigurate în spitalul în care se afla pacientul.

ART. 11

Medicul din cadrul UPU sau al CPU din spitalul în care se afla pacientul ori medicul din secţia în care se afla pacientul are dreptul şi obligaţia de a începe procedurile de transfer imediat ce sesizează necesitatea acestuia. În cazul în care pacientul este instabil şi necesita transferul, în cel mai scurt timp posibil, medicul din spitalul în care se afla pacientul are dreptul de a începe procedurile de transfer, fără a avea avizul prealabil al spitalului primitor. El are obligaţia de a organiza primirea simultan cu începerea procedurilor de transfer sau după ce pacientul a plecat către spitalul primitor.

ART. 12

Toţi medicii de la unităţile sanitare semnatare au obligaţia de a lua cunostinta de prezentul acord, pe baza de semnatura.

 

Părţi semnatare:

 

Directorul spitalului potenţial trimiţător,Directorul spitalului primitor,

.........................................................................

Medicul şef al serviciului judeţean de ambulanta,Medicul şef al serviciului judeţean de ambulanta,

..................................................................................................

Medicul şef din cadrul SMURD, în cazul în careMedicul şef din cadrul SMURD, în cazul în care

exista,exista,

.................................................................................................

Medicul şef din cadrul UPU/CPU, dacă exista, sauMedicul şef din cadrul UPU

medicul care răspunde de primirea urgentelor,

..........................................................................

 

-----------

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...