Sambata, 20 Aprilie 2024

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Ordin 1490

ORDIN

privind aprobarea metodologiei de calcul

a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului

 

 

 

Ministrul Sănătăţii Publice,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând referatul comun al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare şi al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. dinprivind metodologia de calcul a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, emite următorul

 

ORDIN

 

Art. 1 Se aprobă metodologia de calcul a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, redată în Anexa nr. 1.

Art. 2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice şi managerii acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

M I N I S T R U

EUGEN NICOLĂESCU

 

ANEXA 1

METODOLOGIA DE CALCULUL A

INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ

AI MANAGEMENTULUI SPITALULUI

 

 

A. Indicatori de management al resurselor umane

 

1.

Proporţia medicilor din totalul

=

Nr. medici angajaţi în spital

x 100

 

personalului angajat al spitalului

Total persoane angajate în spital

 

Numar de medici angajaţi în spitale se referă la: medicii încadraţi în secţiile/compartimentele cu paturi, inclusiv cei cu integrare clinica (UMF-işti); medicii încadraţi în structurile care deservesc secţiile cu paturi, respectiv laboratoare, servicii de anatomie patologică şi medicină legală, staţionare de zi cu locuri (LSM/CSM), UPU/CPU, etc.; medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familială, dispensare TBC, ambulatorii de specialitate (stomatologie, pentru studenţi, pentru sportivi etc.); medicii din sanatorii TBC, preventorii etc.; medicii din cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti; medicii de medicină dentară, medicii din cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat fără corespondent în secţiile/compartimentele cu paturi, potrivit statului de funcţii pentru posturile ocupate.

 

Personal angajat al spitalului cuprinde numărul total al posturilor ocupate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, după caz.

 

2.

Proporţiapersonalului medical din

=

Nr. personalmedical

x 100

 

totalul personalului angajat al spitalului

Total persoane angajate în spital

 

Personalul medical cuprinde:

- medici, farmacişti; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizică medicală; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale şi medii, moaşe, tehnician utilaje medicale şi tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician medical; funcţii prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 si 2 la OUG nr. 115/2004. şi care se salarizează la nivel de studii medii, postliceale sau SSD.

 

3.

Proporţiapersonalului medical cu studii

superioare din total personalmedical

=

Nr. personalmedical cu studii superioare

x 100

Nr. total personal medical

 

Personal medical cu studii superioare este format din medici, farmacişti; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuţi; bioinginer medical; biolog, chimist, biochimist, fizician, expert în fizică medicală, psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moaşe cu studii superioare, SSD; funcţii prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 si 2 la OUG nr. 115/2004. şi care se salarizează la nivel de SSD.

 

4.

Nr. mediu de consultaţii pe

un medic în ambulator

=

Nr. consultaţii în ambulator

Nr.de medici care acordă consultaţii în ambulator

 

 

 

Se includ:

-Medicii care acordă consultaţii în ambulatoriul integrat, respectiv medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi, care acordă asistenţă medicală în ambulatoriul integrat, precum şi medicii încadraţi în ambulatoriul integrat, în cabinetul de specialitate, fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi conform OMSP NR.39/2008 privind organizarea ambulatoriului integrat al spitalului;

-Medicii care acordă consultaţii în ambulatoriul de specialitate (pentru sportivi, pentru studenţi, stomatologie,etc.)

- Medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familială, dispensare TBC.

 

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

 

1.

Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie se calculează astfel:

 

Durata medie de spitalizare pe spital

=

Om zile spitalizare

Bolnavi aflaţi la începutul perioadei

+

Bolnavi intraţi în cursul perioadei

 

Durata medie de spitalizare pe secţie

=

Om zile spitalizare

Bolnavi aflaţi la începutul perioadei

+

Bolnavi intraţi în cursul perioadei

+

Bolnavi transferaţi în cursul perioadei din alte secţii

 

2.

Rata de utilizare a paturilor pe spital şi fiecare secţie:

 

Indicele de utilizare a paturilor (Iu)

=

Om zile spitalizare (a bolnavilor aflaţi şi intraţi )

Numărul mediu de paturi

 

Rata de utilizare a paturilor

=

Iu . 100

365 zile

 

Iu = indicele de utilizare a paturilor.

Numitorul se referă la numărul de zile calendaristice aferente perioadei de raportare.

Numărul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la începutul perioadei de referinţă sau poate să difere, situaţie în care se calculează ca o medie aritmetică ponderaă la trimestru, semestru, an.

 

3.

Indicele de complexitate a cazurilor

=

Total cazuri ponderate

x100

Total cazuri rezolvate

 

 

Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprimă tipurile de pacienţi trataţi în spital în funcţie de diagnostic şi gravitate.

 

Indicele de complexitate a cazurilor: număr care exprima resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi.

 

Cazuri ponderate: pacienţii “virtuali” generaţi prin ajustarea cazurilor externate, în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente.

4.

Procentul pacienţilor cu interv. chir. din totalul

=

Nr. pacienţi cu intervenţii chirurgicale

x 100

 

pacienţilor externaţi din secţiile de chirurgie

Nr. pacienţi externaţi din secţiile cu profil chirurgical

C. Indicatori economico-financiari.

 

1.

Execuţie bugetară fată de bugetul

=

Cheltuieli bugetare realizate

x 100

 

de cheltuieli aprobat

Total buget cheltuieli aprobat

 

Cheltuieli bugetare realizate = plaţi nete realizate în perioada de raportare

Total buget cheltuieli aprobat = prevederi bugetare aprobate

 

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii în funcţie de sursele de venit se determină astfel:

 

 

Structura cheltuielilor pe tipuri de

servicii şi în funcţie de sursele de venit

=

Suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente serviciilor

x 100

 

Suma surselor de venit ce finanţează aceste cheltuieli

 

Notă: valoarea acestui indicator, exprimată în procente, se determină ca raport între suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente structurilor:

- servicii de urgenţă – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente şi materiale sanitare, alte cheltuieli;

- servicii paraclinice (inclusiv imagistică) – cheltuieli ocazionate de aceste servicii; - servicii spitalizare continuă - cheltuieli ocazionate de aceste servicii inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naţionale de sănătate;

- servicii spitalizare de zi – cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naţionale de sănătate;

- servicii din ambulatoriul de specialitate (integrat) al spitalului – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente şi materiale sanitare şi alte cheltuieli, precum şi contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru activitatea prestată în ambulator (care se raportează distinct de primele categorii de cheltuieli);

şi suma surselor de venit din care sunt finanţate aceste cheltuieli.

În fişa de evaluare se trece valoarea indicatorilor per total, în anexa se detaliază pe tipurile de servici mai sus menţionate.

 

 

3.

Procentul veniturilor proprii din

=

Venituri proprii

x 100

 

totalul veniturilor spitalului

Total venituri spital

 

Venituri proprii = veniturile obţinute de spital exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv subvenţiile de la bugetul local, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, alte venituri încasate de spital.

 

Total venituri spital = veniturile obţinute de spital inclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate, precum şi subvenţii de la bugetul local, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, alte venituri încasate de spital.

 

4.

Procentul cheltuielilor de personal

=

Cheltuieli de personal

x 100

 

din totalul cheltuielilor spitalului

Total cheltuieli spital

 

Cheltuieli de personal – se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile de personal inclusiv cheltuielile aferente rezidenţilor şi personalul aflat în practică asistată / supravegheată conform prevederilor OUG nr.12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar.

-Total cheltuieli spital – se referă la prevederile totale bugetare de cheltuieli ale spitalului

 

 

5.

Procentul cheltuielilor cu medicamente

=

Cheltuieli cu medicamente

x 100

 

din totalul cheltuielilor spitalului

Total cheltuieli spital

 

-Cheltuieli cu medicamente – se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile cu medicamentele

-Total cheltuieli spital – se referă la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului

 

6.

Procentul cheltuielilor de capital

=

Cheltuieli de capital

x 100

 

din totalul cheltuielilor spitalului

Total cheltuieli spital

 

-Cheltuieli de capital – se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile de capital

-Total cheltuieli spital – se referă la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului

 

7.

Costul mediu pe zi spitalizare

=

Cheltuieli realizate

Nr. om zile spitalizare

 

Cheltuieli realizate = cheltuieli totale efectiv realizate

 

 

 

D. Indicatori de calitate

 

1.

Rata mortalităţii intraspitaliceşti

=

Decese în spital

x 100

Bolnavi ieşiţi

 

Decese în spitalse referă la toţi decedaţii în spital indiferent de timpul scurs de la internare la deces.

 

2.

Rata infecţiilor

=

Nr. bolnavi cu infecţii nosocomiale

x 100

 

nosocomiale

Bolnavi externaţi

 

Se calculează pe total spital şi pe fiecare secţie.

 

3. Indicele deconcordanţă a diagnosticuluide la internare şi diagnosticul la externare:

 

Indicele de concordantă

=

Nr. diagnostice concordante

x 100

Nr. pacienţi externaţi

 

Numărătorul formulei se referă la număr cazuri pentru care codul diagnosticului la internare concordă cu codul diagnosticului principal la externare dacă se găsesc ambele situate în aceeaşi grupă de coduri de la începutul fiecarei clase de boli.

 

Ex.: A00-A09; B15-B19; D50-D53; E65-E68 etc.

In legatură cu codurile care exprimă suspiciune de boală, screening, contact de boală, leziunea unui organ, unei articulaţii etc., care se confirmă prin diagnosticul principal la externare sunt concordante.

Concordanţa statistică şi informatica nu trebuie să fie confundată cu concordanţa medicală.

Ex.: Sunt afecţiuni, cum ar fi Nefrita interstiţială acută/cronică cu cod N12 la internare, care la externare poate pleca cu un diagnostic principal de la alte clase: A, B; C; D; M; T, nefrita devenind la externare diagnostic secundar şi în acest caz totul este concordant.

Explicaţia: clasificarea este alcatuită pe mai multe axe şi raportul dintre ele este stabilit de regulile de codificare. DRG-ul introduce axele de diagnostic (etiologic, organ, histologic etc.) într-o Categorie Majoră de Diagnostic după organul lezat, dar nu afectează regulile de codificare.

Ca urmare: toate rezultatele statistico-informatice neconcordante se retrimit la spitale pentru ca medicul şef de secţie, după Foaia de observaţie şi în prezenţa medicilor curanţi, să stabilească dacă din punct de vedere medical, deşi sunt coduri şi grupe diferite, există concordanţă. Medicul şef de secţie va nota pe proprie răspundere acest lucru.

 

 

 

NOTA:

- la anexa nr.1, litera A. Indicatori de management ai resurselor umane, la punctele 1, 2, 3 nu se vor lua în calcul rezidenţii, personalul aflat în practică asistată / supravegheată conform prevederilor OUG 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar;

- urmatoarele structuri medicale oferă servicii medicale ambulatorii: cabinet stomatologie urgentă, cabinet de asistentă socială, cabinet medical şcolar şi nu se iau în calcul la determinarea indicatorului A.4.

 

 

 

 

 

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...